Press enter to see results or esc to cancel.


300tube Hmong State Hmoob Tebchaws   12 January, 2018
  9,844

Hmong State Kev Ntseeg Kav Meej

Loading...

Hmong State Hmoob Tebchaws is a non-profit YouTube channel serving as a communication hub for people who are interested in learning about the history, culture, religion, values, news and other existing issues within the Hmong community worldwide. Learning about our history, culture, religion, values and other issues within our community will empower us while making us a stronger and better community worldwide.

Hmong State los yog Hmoob Tebchaws tsim tawm tshooj YouTube no los ua ib qho kev sib cev ncauj cev lus kom peb haiv Hmoob kom peb paub txog peb keeb kwm, teej tug, kev ntseeg, xov xwm thiab lwm yam teeb meem xws kev raug tsim txom ntawm peb haiv neeg Hmoob los ntawm lwm haiv neeg. Tej yam no thiaj yuav qhia kom peb paub tus xwm txheej ntiaj teb es peb thiaj yuav sib hlub sib pab peb lub neej thiaj yuav muaj kev huab hom sij mus yam tsis tag tsis kawg.

Ua tsaug!

Loading...